Tham gia Cặp lá yêu thương

Danh sách Lá Chưa Lành Miền Bắc

Nguyễn Hoàng Long

Nguyễn Hoàng Long

MS: HNa0006

Nông Thị Hằng

Nông Thị Hằng

MS: BC0007

Lục Thị Tuyên

Lục Thị Tuyên

MS: HG0007

Hoàng Anh Tuấn

Hoàng Anh Tuấn

MS: BC0006

Thào Mí Chơ

Thào Mí Chơ

MS: HG0006

Đặng Mùi Diết

Đặng Mùi Diết

MS: BC0005

Chảo Thị Hà

Chảo Thị Hà

MS: HG0005

Đào Thị Tuyết

Đào Thị Tuyết

MS: HNa0005-1

Vàng A Chim

Vàng A Chim

MS: HG0004

Vũ Thị Hiền

Vũ Thị Hiền

MS: HNa0004

La Thị Xoa

La Thị Xoa

MS: BC0004

Cháng Thị Sén

Cháng Thị Sén

MS: HG0003

Lê Thị Quỳnh

Lê Thị Quỳnh

MS: HNa0003

Lý Thị Vy Thảo

Lý Thị Vy Thảo

MS: BC0003

Giàng Thị Sò

Giàng Thị Sò

MS: HG0002

Thích Đàm Quyết

Thích Đàm Quyết

MS: HNa0001

Phạm Thị Ngân

Phạm Thị Ngân

MS: TB0001

Giàng Chá Páo

Giàng Chá Páo

MS: HG0001

Quách Thị Ân

Quách Thị Ân

MS: HB0026

Bùi Miền Trung

Bùi Miền Trung

MS: HB0024