Tham gia Cặp lá yêu thương

Điện Biên

Hồ Thị Hai

Hồ Thị Hai

MS: ĐB0037-2

Hồ Thị Lai

Hồ Thị Lai

MS: ĐB0037-1

Sùng A Tháng

Sùng A Tháng

MS: ĐB0036

Giàng Thị Hà

Giàng Thị Hà

MS: ĐB0035

Hạng Thị Dùa

Hạng Thị Dùa

MS: ĐB0034-2

Hạng A Bình

Hạng A Bình

MS: ĐB0034-1

Trần Văn Duy

Trần Văn Duy

MS: ĐB0033

Trần Thị Ngân

Trần Thị Ngân

MS: ĐB0032

Quàng Văn Bình

Quàng Văn Bình

MS: ĐB0031

Trần Văn Hùng

Trần Văn Hùng

MS: ĐB0030

Bạc Cầm Nam

Bạc Cầm Nam

MS: ĐB0029

Tòng Văn Khánh

Tòng Văn Khánh

MS: ĐB0028-2

Tòng Thị Mai

Tòng Thị Mai

MS: ĐB0028-1

 Mùa A Tùng

Mùa A Tùng

MS: ĐB0027

 Sùng A Thào

Sùng A Thào

MS: ĐB0026

 Quàng A Định

Quàng A Định

MS: ĐB0025

Giàng Thị Dớ

Giàng Thị Dớ

MS: ĐB0024

Chang A Dê

Chang A Dê

MS: ĐB0023

Sình Thị Cứu

Sình Thị Cứu

MS: ĐB0022-4

Sình A Bá

Sình A Bá

MS: ĐB0022-3

Sình A Tủa

Sình A Tủa

MS: ĐB0022-2

Sình A Minh

Sình A Minh

MS: ĐB0022-1

Sìn Thị Thanh Huyền

Sìn Thị Thanh Huyền

MS: ĐB0021-2

Sìn Văn Thuận

Sìn Văn Thuận

MS: ĐB0021-1