Tham gia Cặp lá yêu thương

Gia Lai

Rơ Mah Hương

Rơ Mah Hương

MS: GL0006

Siu Kị

Siu Kị

MS: GL0005

Rơ Mah Byan

Rơ Mah Byan

MS: GL0004

Rơ Mah Thường

Rơ Mah Thường

MS: GL0003

Rơ Mah H' Víh

Rơ Mah H' Víh

MS: GL0002

Rah Lan Thật

Rah Lan Thật

MS: GL0001