Tham gia Cặp lá yêu thương

Lai Châu

Lò Văn Thiêm

Lò Văn Thiêm

MS: LC0004

Phạm Thế Toản

Phạm Thế Toản

MS: LC0003

Vũ Anh Tiếp

Vũ Anh Tiếp

MS: LC0002

Lường Văn Tình

Lường Văn Tình

MS: LC0001-1