Tham gia Cặp lá yêu thương

Làm thế nào để biết lá lành được ghép cặp với lá chưa lành nào?

Cập nhật : 2016-03-13 09:40:29 - Lượt xem : 1986

Hàng tháng chương trình có đăng danh sách cặp lá trên phần “ Đồng hành cùng chương trình” và phần “ Cặp lá” . Nếu bạn hỗ trợ lá chưa lành cụ thể nào theo mã số thì bạn có thể tra cứu xem mình có được ghép cặp với bé đó không. Còn nếu bạn không thấy tên mình ghép cặp với lá chưa lành mã số bạn đã chọn thì có nghĩa là lá chưa lành đó đã có đủ ba lá lành . Chương trình sẽ điều phối ghép bạn với lá chưa lành khác. Bạn có thể tra cứu xem bạn được ghép với lá nào trong danh sách cặp lá. Hiện tại số lượng lá lành nhiều hơn lá chưa lành nên có một số lá lành vẫn phải đợi chương trình cập nhật thêm danh sách lá chưa lành và ghép cặp tiếp.

Các bài viết khác