Tham gia Cặp lá yêu thương

Sơn La

Bạc Thị Bó

Bạc Thị Bó

MS: SL0050

Cà Tuấn Đạt

Cà Tuấn Đạt

MS: SL0049

Quàng Thị Pha

Quàng Thị Pha

MS: SL0048

Vàng A Dơ

Vàng A Dơ

MS: SL0047

Cam văn Lý

Cam văn Lý

MS: SL0045

Giàng Thị Sênh

Giàng Thị Sênh

MS: SL0044

Đèo Văn Tuấn

Đèo Văn Tuấn

MS: SL0042

Đèo thị Thảnh

Đèo thị Thảnh

MS: SL0041

Lò Văn Dự

Lò Văn Dự

MS: SL0039

Cà Hồng Quyên

Cà Hồng Quyên

MS: SL0038

Vàng A Long

Vàng A Long

MS: SL0037

Hoàng Văn Nam

Hoàng Văn Nam

MS: SL0036

Lò Thị Quyền

Lò Thị Quyền

MS: SL0035

Lò Thái Tú

Lò Thái Tú

MS: SL0034

Vì Văn Đồng

Vì Văn Đồng

MS: SL0031

Hoàng Thị Do

Hoàng Thị Do

MS: SL0030

Thào Xuân Dỉ

Thào Xuân Dỉ

MS: SL0029

Lò Thị Hia

Lò Thị Hia

MS: SL0028

Lò Văn Thức

Lò Văn Thức

MS: SL0027