Tham gia Cặp lá yêu thương

Sơn La

Cứ Thị Nu

Cứ Thị Nu

MS: SL0026

Giang A Chợ

Giang A Chợ

MS: SL0025

Cứ A Nênh

Cứ A Nênh

MS: SL0024

Thào A Páo Chua

Thào A Páo Chua

MS: SL0023

Thào A Tông

Thào A Tông

MS: SL0022

Lò Thị Tỉnh

Lò Thị Tỉnh

MS: SL0021

Lò Thị Nguyệt

Lò Thị Nguyệt

MS: SL0020

Quàng Văn Kiều

Quàng Văn Kiều

MS: SL0019

Lò Văn Giáp

Lò Văn Giáp

MS: SL0018

Tòng Văn Khánh

Tòng Văn Khánh

MS: SL0017

Vì Thị Dương

Vì Thị Dương

MS: SL0016

Cà Văn Ngọc

Cà Văn Ngọc

MS: SL0015

Lò Thị Hằng

Lò Thị Hằng

MS: SL0014

Cà Văn Biên

Cà Văn Biên

MS: SL0013

Cà Thị Tâm

Cà Thị Tâm

MS: SL0012

Cà Văn Duy

Cà Văn Duy

MS: SL0010

Vì Văn Quang

Vì Văn Quang

MS: SL0008

Hà Đức Long

Hà Đức Long

MS: SL0007

Hờ A Cháy

Hờ A Cháy

MS: SL0006

Lù Thị Phua

Lù Thị Phua

MS: SL0005

Lò Băng Tuệ

Lò Băng Tuệ

MS: SL0004-1

Lù A Sềnh

Lù A Sềnh

MS: SL0003