Tham gia Cặp lá yêu thương

Tuyên Quang

Lù Tờ Dũng

Lù Tờ Dũng

MS: TQ0004-2

Lù Thị Loan

Lù Thị Loan

MS: TQ0004-1

Lưu Diệu Huyền

Lưu Diệu Huyền

MS: TQ0002

Bàn Quốc Tần

Bàn Quốc Tần

MS: TQ0001