Tham gia Cặp lá yêu thương

Yên Bái

Lù Thị Dông

Lù Thị Dông

MS: YB0013-1

Lù Thị Phô

Lù Thị Phô

MS: YB0013-2

Hà Minh Đức

Hà Minh Đức

MS: YB0011

Sùng A Vi

Sùng A Vi

MS: YB0010

Vàng A Hải

Vàng A Hải

MS: YB0009

Hờ Thị Chua

Hờ Thị Chua

MS: YB0008

Giàng Thị Ca

Giàng Thị Ca

MS: YB0007

Mùa A Thu

Mùa A Thu

MS: YB0006

Vàng Thị Khua

Vàng Thị Khua

MS: YB0005

Mùa A Râu

Mùa A Râu

MS: YB0004-2

Mùa Thị Xi

Mùa Thị Xi

MS: YB0004-1

Vàng A Sông

Vàng A Sông

MS: YB0003-2

Vàng Thị Dở

Vàng Thị Dở

MS: YB0003-1

Mai Minh Huấn

Mai Minh Huấn

MS: YB0002

Tráng A Sà

Tráng A Sà

MS: YB0001